Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

Sukhothai Juvenile And Family Court

 

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม “โครงการศาลสีเขียว Green Court และกิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อม การทำงานด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม “เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน” โดยร่วมกับจังหวัดสุโขทัยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมมอบนโยบายผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยให้กับข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมกับคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในชั้นพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ห้องพิจารณาคดีออนไลน์ Google Meeting
ห้องพิจารณาคดีแพ่ง
ห้องพิจารณาคดีอาญา
ห้องไกล่เกลี่ยออนไลน์

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน